Algemene ledenvergadering Festilent

De algemene ledenvergadering voor het seizoen 2018/2019 staat weer op de planning. De vergadering is op maandag 29 oktober 2018 om 20:00 uur in de kantine van Festilent.

Wij hopen dat jullie allemaal aanwezig zijn tijdens deze vergadering (zowel leden als ouders/verzorgers van de leden zijn welkom).

Hieronder vinden jullie de agenda voor de algemene ledenvergadering:

AGENDA

 • Opening en welkom
 • Mededelingen
 • Binnengekomen stukken
 • Vaststellen agenda
 • Notulen laatste vergadering
 • Verslag kascontrolecommissie 2017/2018
 • Verkiezing kascontrolecommissie 2018/2019
 • Goedkeuring jaarrekening
 • Begroting seizoen 2018/2019
 • Ontwikkeling bestuur (Aftredend en herkiesbaar: Jasper van Tienen en Laura Beekmans)
 • Sponsoring/kleding
 • Voetbal technisch
 • Kantine
 • Activiteiten
 • Facilitair
 • Velden
 • Rondvraag
 • Sluiting

Wij hopen u allen op maandag 29 oktober te mogen begroeten!

Het bestuur