Algemene ledenvergadering

Lees hier de notulen van de algemene ledenvergadering van 7 oktober: Notulen ledenvergadering .

De algemene ledenvergadering voor het seizoen 2019/2020 staat weer op de planning. De vergadering is op maandag 7 oktober om 20:30 uur in de kantine van Festilent.

Wij hopen dat jullie allemaal aanwezig zijn tijdens deze vergadering (zowel leden als ouders/verzorgers van de jeugdleden zijn welkom)

Agenda vergadering:

 1. Opening en welkom
 2. Mededelingen
 3. Binnengekomen stukken
 4. Vaststellen agenda
 5. Notulen vorige vergadering
 6. Verslag kascontrolecommissie 2018/2019
 7. Verkiezing kascontrolecommissie 2019/2020
 8. Goedkeuring jaarrekening
 9. Begroting seizoen 2019/2020
 10. Ontwikkelingen bestuurd
  Aftreden en niet herkiesbaar: Guus van Hout en Ellen Dekkers
  Benoeming nieuw bestuurslid: Nico van Holst
 11. Sponsoring
 12. Kleding
 13. Vrijwilligers
 14. Voetbal technisch
 15. Kantine
 16. Activiteiten
 17. Facilitair
 18. Velden
 19. Rondvraag
 20. Sluiting