Verslag jaarvergadering 2017

Verslag Jaarvergadering van de Supportersclub RKSV Festilent op 11 september 2017.

Aanwezig: Jan van Uden, Cor Verstegen, Sander Verstegen, John Vijnmans en Walter van Dongen

Leden: Jan Arts, Koos Jacobs, Piet Manders, Rini Heijl, Hans Schilder, Wim Verstegen, Henk van Griensven en Paul van Dijk

Afgemeld: Martin v.d. Elzen, Toon de Groot, Mari Pluk en Sjaak Jansen

1. Opening, Jan opent de vergadering met 1 minuut stilte voor de overleden leden Tien van Ras en Tinneke v.d. Ven.

2. Jaarverslag: notulen vorige vergadering, en activiteiten afgelopen seizoen.

De notulen van de vorige vergadering liggen ter inzage op de tafels, hier zijn geen opmerkingen over. De activiteiten die we doen zijn de kaartavonden bij Compostella, de loterij de beide financieel succesvol zijn geweest, verder verzorgen we de aankondigingsborden, de kosten werden tot nu gesponsord door Marien Nass, nu hij gestopt is bij de drukkerij komen de kosten voor onze rekening. we danken Marien voor het sponseren al die jaren. de fiets3daagse voor het eerst dit jaar overdag ipv in de avond. De dinsdag en donderdag met meer dan 100 deelnemers, de woensdag hebben we verplaatst naar vrijdag i.v.m. hevige regenval. Verder ondersteunen we financieel met fruit voor het 1e heren elftal, belijning van de velden bevestigingsmateriaal reclameborden, Sinterklaasviering voor de jeugd en een bijdrage voor de kampioen dit jaar alleen H5. Ook hebben we onze leden kunnen verrassen met een petje.

3. Verslag van onze penningmeester, deze deelt het kasoverzicht uit en bespreekt de opbrengsten en uitgaven, we sluiten dit jaar af met een positief resultaat.

Opmerking, het kleine bedrag voor keepershandschoenen, er is aan alle elftallen gemeld dat die mogelijk er is, ook op de site van Festilent is er aandacht voor geweest, maar enkele aanvragen gehad. Kosten aankondigingsborden, hierin is begrepen de kosten voor het programmaboekje.

4. Verslag kascommissie, 7 september hebben Sjaak Jansen en Hans Schilder de kas gecontroleerd bij de penningmeester C. Verstegen, de administratie zag er prima uit, inkomsten en uitgaven gecontroleerd en alles klopte. Complimenten aan de penningmeester.

Aanstellen nieuwe kascommissie: Dit worden: Hans Schilder en Jan Arts. Zij zullen worden geïnformeerd wanneer zij verwacht worden voor de controle.

5. Bestuursverkiezing. Aftredend en niet herkiesbaar is Paul van Dijk, aftredend en herkiesbaar zijn: Cor Verstegen en Walter van Dongen. Er zijn geen nieuwe kandidaten, wel zijn 2 personen benaderd, Gijs van Summeren en Niels Jansen, maar zij gaven aan nog niet beschikbaar te zijn. We gaan door met 5 bestuursleden. Jan van Uden, Cor Verstegen, John Vijnmans, Sander Verstegen en Walter van Dongen.

6. Mededelingen: Wim Verstegen die 42 jaar bestuurslid was en vorig jaar is afgetreden willen we nog in het zonnetje zetten, en hem een planchette overhandigen met cadeaubon en hem erelid maken van de supportsclub. Wim vond het mooi “maar dat had toch niet gehoeven, hij heeft het al die jaren met plezier gedaan.

7. Ingekomen stukken: Er zijn geen ingekomen stukken.

8. Rondvraag: Hans merkt op dat er van de supportersclub niets is te vinden op de site van Festilent, terwijl we wel onze bijdrage leveren aan de club. Kan hier iets aan gedaan worden b.v. een vaste plek zoals bij nieuws, clubinfo teams, webshop enz. We gaan dit navragen.

Henk Wim is nu erelid, wie waren of zijn ook nog erelid? Dit waren Henk v. Deijne, Jan Bongers en Koos Jacobs, de foto hangt nog aan de achterkant van de pilaar bij de toiletten.

Nieuwjaarsreceptie, komt die er nog? We hadden vorig jaar de nieuwjaarsreceptie willen combineren met de snertloop, de snertloop is toen niet doorgegaan i.v.m. onvoldoende belangstelling, we gaan een nieuwe poging wagen op 2e kerstdag daar hebben we binnenkort een vergadering over met de organisatie van dit evenement, en hopen op meer belangstelling, vorig jaar werd er een voetbal programma ingelast en dus haakten er veel mensen af.

25/40/50/60 jarig jubileum van leden van Festilent, dit werd afgelopen jaren niet meer vermeld, kan de supportersclub hier iets in betekenen? We gaan bekijken hoe dit vorm te geven.

9 Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten met dank aan alle aanwezigen.

Volg ons op Twitter

Volg

Hoofdsponsor

   

Stersponsors